คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวกับ E-Business หรือ Mobile Programming และมีความสามารถในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม