มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หากมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม