คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม