ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือ สาขาช่างอิเล็กทรอนิคส์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม