คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กำกับ ดูแล ติดตาม รายงานผลโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา  ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม