คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางนิติศาสตร์

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม