คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางด้านเคมี และ/หรือทางด้านความ ปลอดภัยทางอาหาร

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม