คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนมาก่อน หรือทำงานในหน่วยงานองค์กรมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม