คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิจัย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชามะเร็งวิทยา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่ใกล้เคียงได้แก่ แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สหเวชศาสตร์,

ชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม