คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานที่หน่วยจัดซื้อจัดหา งานคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียด