คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไป

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)ปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด