คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาโลกศาสตร์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด