คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด