คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนชีววิทยา ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561          

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด