"สงขลานครินทร์ เพื่อผู้ประสบภัย"

กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้วยปัญหาจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย เดินทางลำบาก บางครอบครัวต้องใช้เรือเดินทางออกมา เพื่อหาซื้ออาหาร เครื่องดื่ม อีกทั้งยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเป็นเวลาหลายสิบวัน จึงต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วย

จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอจะนะ นาทวี กระแสสินธุ์ สทิงพระและจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอปากพนัง พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และถุงยังชีพ 2,500 ชุด ทั้งนี้ ม.อ.ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน  สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะต่างๆร่วมวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

"เป็นนโยบายส่วนหนึ่งของเรา ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้มีจิตสาธารนะและตระหนักอยู่ตลอดเวลาที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือสังคม อันนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาของเราด้วยในเรื่องจิตอาสา"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาสงขลานครินทร์นำบุคคลากร นักศึกษา และคณะทีมงาน ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่ ณ วัดวารีปาโมกข์ ต.ตะเครี๊ยะ อ.ระโนด จ.สงขลา ให้บริการตรวจรักษาด้านสุขภาพโดยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด น้ำดื่ม 4,600 ขวด และน้ำดื่มจากบริษัทหาดทิพย์ 200 โหล อีกทั้งยังได้ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยนักศึกษาและบุคคลากร ม.อ.หาดใหญ่

สถานการณ์น้ำท่วมจะหนักหนาขนาดไหนคนไทยก็ไม่ทิ้งกัน ทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมไปถึงประชาชนที่มีจิตอาสาร่วมกันส่งกำลังใจและพร้อมกันลงมือแพ็คสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อส่งไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ได้สร้างความประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ “เพราะเราเป็นพี่น้องกัน”