สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา ประชุมคณะทำงานติดตาม
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม 
 

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จ.สงขลา ขึ้น เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการที่คณะกรรมการฯจะต้องดำเนินงานในพื้นที่ จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งอนุมัติแผนงานและปรับปรุงการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ คือ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานฯคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 
 
     นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมือง ของสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ว่า คณะกรรมการฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้นำศาสนาเป็นที่ปรึกษา ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังไม่ให้มีสื่อที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นภายในจังหวัดสงขลา เน้นกลุ่มเยาวชนเป็นสำคัญ
 
     สำหรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนร่างยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์, การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบูรณาการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสสื่อไม่เหมาะสมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา 074-327174
 
     สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา เปิดโรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สอนอาชีพเสริมรายได้
เปิดสอนทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
ตารางการจัดอบรม
  7 ก.พ. 61 การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ   7 มี.ค. 61 การทำขนมเทียนสด
14 ก.พ. 61 การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา 14 มี.ค. 61 การทำบายศรีปากชาม
21 ก.พ. 61 การทำต้มสามเหลี่ยม 21 มี.ค. 61 ผลิตภัณฑ์จากผ้าเกาะยอ
28 ก.พ. 61 การปักตกแต่งเสื้อ 28 มี.ค. 61 การวาดภาพด้วยสีน้ำ
 
     ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา 074-327147