ธนารักษ์ จ.สงขลา กำหนดจ่ายเหรียญที่ระลึก
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
 

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 กรมธนารักษ์ จังหวัดสงขลา เปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เข้ารับเหรียญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     
 
     เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำโดยกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศได้มีไว้เคารพสักการะ โดยจัดทำเป็นเหรียญที่ระลึก 4 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 5 หมื่นบาท จำนวนผลิต 99,999 เหรียญ, เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2 พันบาท จำนวนผลิต 399,999 เหรียญ, เหรียญที่ระลึกทองแดงรมพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3 พันบาท จำนวนผลิต 39,999 เหรียญ และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท จำนวนผลิต 39,999,999 เหรียญ
 
 
     บนเหรียญด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องหลังพระเมรุมาศมีรูปแสงอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้สั่งจองเหรียญ สามารถขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ส่วนเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายที่สั่งจองรอบ 2 สามารถรับได้ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่กรมธนารักษ์ จ.สงขลา หรือธนาคารที่จองเหรียญไว้
 
 
     สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการรับเหรียญที่ระลึก มีดังนี้ กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดง, กรณีให้ผู้อื่นรับแทน ให้นำใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่มีการลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับแทนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาแสดง, กรณีใบเสร็จรับเงินตัวจริงสูญหาย ให้ผู้สั่งจองแจ้งความและนำหลักฐานการแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
 
 

     ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา 074-312011-2 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th