เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 ตึกปฏิบัติการ ช่อง 9 MCOT HD รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศิษย์เก่าซึ่งมีชื่อเสียงในวงการสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “5 ทศวรรษแหงการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน”  ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ระดมทุนผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ นำรายได้สมทบ “กองทุน ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ศิษย์เก่าที่ประสบภัย และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนายสุขสันต์ กมลสันติโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี ในหลายรูปแบบในทุกวิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลาง และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิง และนันทนาการ การจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยในวาระ 50 ปี การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการระดมทุน

 

ทั้งนี้ ภายหลังการแถลงข่าวได้จัดให้มีการมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “5 ทศวรรษแหงการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” จากผู้สนับสนุนเบื้องต้น จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 100,000 บาท ผู้บริหาร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 100,000 บาท นายปรีชา แก้วขาว จำนวน 50,000 บาท และบริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตลูกหมากรถยนต์คุณภาพรถยนต์ ตรา JET จำนวน 100,000 บาท รวมมูลค่า 450,000 บาท

สำหรับในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน โดยในภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น และมีปาฐกถาพิเศษ “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

ส่วนภาคค่ำ มี “การจัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ งานคืนสู่เหย้าชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป เป็นการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ทางช่อง 9 อสมท. และช่อง 30 HD ซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อภาคใต้และประเทศชาติ ทั้งที่ผ่านมาในอดีตและมองสู่อนาคต ผ่านการนำเสนอในหลายรูปแบบสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท ทีวีบูรพา และในรายการจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบ “กองทุน ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

  1. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีคุณูการต่อการศึกษาไทย โดยได้พระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. เพื่อเผยแพร่ภารกิจไปในวงกว้างที่มหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด 50 ปี สู่สาตาประชาชน
  3. เพื่อเป็นกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำทุนทรัพย์สมทบในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

3.1 สมทบทุนจัดสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร

3.2 สมทบกองทุนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งดำเนินการกองทุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.3 สมทบกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย


สำหรับ “กองทุน ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์” จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากความไม่สงบ และการประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น การดูแลรักษาที่ต้องใช้เวลานาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปแล้ว 6 ราย นอกจากนั้น จะใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำนักงานศิษย์เก่า โดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

โดยสามารถร่วมบริจาค สมทบกองทุน 50 ปี ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบกองทุนได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี  565-463-406-5

ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่) เลขที่บัญชี 879-021235-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี  641-015719-9

อีกทั้งยังสามารถส่งเอกสารการโอนเงินและที่อยู่ เพื่อรับของที่ระลึกได้ที่ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax 074-282206 โทรศัพท์ 088-7357024  

50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม และ มีการผลิต งานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดในภาคใต้ รวมทั้งการทำนุบำรุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มาเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ในการนำพาสังคม ประชาชน ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น