Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า Thailand 4.0 แต่จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร ก่อนนจะพูดถึง Thailand 4.0 ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า Thailand 1.0, 2.0, 3.0 ในแต่ละยุคต่างกันอย่างไร

Thailand 1.0 คือยุคของการทำเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว

Thailand 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมเบา เราเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม ประชากรเริ่มมีการศึกษาที่ดีขึ้น

Thailand 3.0 คือยุคของอุตสาหกรรมหนัก (ยุคปัจจุบัน) เราผลิตสิ่งของต่างๆ เพื่อการส่งออก เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เราใช้เครื่องมือที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ในช่วงแรกประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียง 3%-4% ต่อปีเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปี (กับดักรายได้ปานกลาง) เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้หลุดจากช่วงรายได้ปานกลาง กลายเป็นมีรายได้สูง

 

Thailand 4.0 ขับเคลื่อนอย่างไร?

Thailand 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเครื่อนด้วยนวัตกรรม จากเดิมที่เคยทำ “มากได้น้อย” กลายเป็น “ทำน้อยได้มาก” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

•ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

•ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนภาคเกษตร และเน้นการบริหารจัดการ (smart farming) เกษตรกรต้องเป็นผู้ประกอบการและรวยขึ้น

•เปลี่ยน SMEs ที่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็น Startups และ Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูงขึ้น

•เพิ่มมูลค่าการบริการจากเดิมที่ค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง

•เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานทักษะสูง

•ใช้ความได้เปลียบเดิมที่มีอยู่แล้วคือ ความหลากหายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม มาผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัย และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน

 

5 อุตสาหกรรมหลัก เป้าหมายการเปลี่ยนแปลง

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกควบคุม

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี internet ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (IoT - Internet of Things) และปัญญาประดิษฐ์

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

 

โดยสรุป นโยบาย Thailand 4.0 คือการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจไทย ไปสู่เป้าหมาย โดยโมเดล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นี้จะสำเร็จได้ต้องใช้ความร่วมมือของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยต่างๆ โดยมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน

 

โครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมต้องมีคุณภาพ ประชากรส่วนใหญ่ต้องเข้าถึง internet ได้ เพื่อให้การสื่อสารทุกภาคส่วนเข้าหากันได้อย่างราบรื่น ในยุคประเทศไทย ๔.๐ ทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน ผลักดัน และเปลี่ยนแปลง ให้เราหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในยุคนี้ ไปสู่รายได้สูงอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


อ้างอิง

https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/

https://www.youtube.com/watch?v=OEfY3rQZpNo&t=169s

https://www.youtube.com/watch?v=PmXLFfq5SVI

https://www.youtube.com/watch?v=SKlhEk-VaLI&t=2s