คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการวิจัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ เช่น การ สอนภาษาไทย, การสอนสังคมศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ทางการสอนอย่างน้อย 1 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2562

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา