คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

–  ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา