“ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan”

“ทีมลูกพระบิดา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ การแข่งขันแบบ Static เป็นการนำเสนอการออกแบบ การนำเสนอแผนธุรกิจ การนำเสนอต้นทุน และการสร้าง ส่วนการแข่งขันแบบ Dynamic เป็นการประเมินความสามารถในการเข้าโค้ง การประเมินอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การประเมินอัตราเร่งรถ การประเมินความสามารถในการเร่ง เบรค และเลี้ยวโค้ง และ การประเมินความทนทานรถ โดย“ทีมลูกพระบิดา” ได้คะแนนรวมทั้งการแข่งขัน Static และ Dynamic 495.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 31 จาก 92

“2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นรถต้นแบบอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านยานยนต์โดยฝีมือนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับโลก และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาในสถาบันได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมยานยนต์ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

 

 

Author :

0 thoughts on ““ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา