ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ส่งมอบรถ Electric Bus ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ส่งมอบรถ Electric Bus ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยคุณกิตติพงศ์  เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน, คุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Development and Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ  เป็นผู้มอบกุญแจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบกุญแจ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณกิตติพงศ์  เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการการพัฒนาระบบ Smart University เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการส่งมอบรถ Electronic Bus แบบปิด จำนวน 2 คันการบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Digital ecosystem) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความพร้อมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ก้าวทันยุคดิจิทัล อีกทั้งสนับสนุนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ (ไทยแลนด์) 4.0 ผ่านรูปแบบต่างๆ

ทั้งนี้หนึ่งในการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตามโครงการการพัฒนาระบบ Smart University นั้น คือ รถ Electronic Vehicle แบบปิด (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงการใช้งานตามภารกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

 

Author :

0 thoughts on “ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ส่งมอบรถ Electric Bus ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา