ปตท. นำสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม EV

นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และตรัง ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนกําเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy School : KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง และ PTT EV Station กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561

โรงเรียนกําเนิดวิทย์เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนเฉลี่ยห้องละ 18 คน เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมทกุมิติให้นักเรียนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งพร้อมมีหลักสูตรเสริมสร้างแนวคิด ทัศนคติ และความเป็นจิตอาสา ด้านสถาบันวิทยสิริเมธีเปิดสอนในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสิ้น 4 สํานักวิชา ได้แก่ สํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล สํานักวิชาวิทยาการพลังงาน สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมชีวโมเลกุล และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงและนําไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ต่อไป โดยตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศในปี 2563 และติดอันดับ 1 ใน 50 สถาบันวิจัยระดับโลกภายใน 20 ปี

หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกฟื้นฟูงานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ โดยน้อมนําแนวพระราชดำริฯ “ปลูกป่าในใจคน” มุ่งให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของการพัฒนานำพื้นที่สีเขียวด้านระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญในภาคตะวันออก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คลองขุนอินทร์ให้กลับมาอุดมสมบรูณ์อีกครั้ง

จากนั้นคณะทีมงานนำสื่อมวลชนมุ่งหน้าสู่สถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้าของ ปตท. (PTT EV Station) นวัตกรรมใหม่แห่ง ประเทศที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีทั้งแบบ DC Quick Charge (กําลังไฟฟ้าสูงสุด 50 kW) ซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ 30-60 นาที และแบบ ACNormalCharge(กําลังไฟฟ้าสูงสุด 22 kW)ใช้เวลาชาร์จประมาณ 3 – 7 ชั่วโมง ทั้งนี้ ระยะเวลาการชาร์จจะขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของรถ โดยปัจจุบนมีสถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้าจำนวน 20 สถานี ตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายวิชิตพงศ์ กล่าวว่า “กล่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย เพื่อให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งยังคงขยายการเติบโตไปสู่ระดับสากล เพื่อต่อยอดความสําเร็จ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ”

Author :

0 thoughts on “ปตท. นำสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม EV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา