ประกาศปิดการจราจรงานประเพณีวันลอยกระทงม.อ.ประจำปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การจราจรภายในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว จึงกำหนดการใช้เส้นทางการจราจรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

1. ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น. ปิดการจราจรถนนจากวงเวียนศรีทรัพย์ ถึงแยกวาริชฯ (ให้ใช้เส้นทางวงเวียนหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์)
และจากแยกวาริชฯ ถึงประตูงามทักษิณ (ประตู 108)
2. ตั้งแต่เวลา 16.45 – 17.30 น. ปิดประตูศรีทรัพย์ (ประตู 109) ฝั่งขาเข้า โดยรถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก
ซึ่งจะแบ่งช่องการจราจรเป็นสองช่องทาง คือขาเข้าและขาออก
3. ตั้งแต่เวลา 16.50 – 19.00 น. ปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนศรีทรัพย์ ถึงวงเวียนอาคารกิจกรรมนักศึกษา
4. ตั้งแต่ 17.30 – 23.00 น. ปิดการจราจรจากถนนแยกไดโนเสาร์ ถึงแยกศูนย์กีฬา

Author :

0 thoughts on “ประกาศปิดการจราจรงานประเพณีวันลอยกระทงม.อ.ประจำปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา