พิธีมอบทุนการศึกษา:โครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 รายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา , คุณบัญชร วิเชียรศรี รองหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้รายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการดำเนินการจัดกิจกรรม จากการทำโครงการมีเงินร่วมบริจาคเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มจำนวนเงินทุนการศึกษา และจำนวนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย พร้อมทั้งเพิ่มระดับชั้นอุดมศึกษาที่ยังต้องอาศัยเงินในการศึกษาเล่าเรียนจนจบ ในฐานะที่สถานีวิทยุ ม.อ. อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้เพิ่มการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทางครอบครัวมีฐานะยากจน โดยสรุปยอดเงินมอบทุนการศึกษาปีนี้ อยู่ที่ 40,000 บาท จำนวน 11 ทุนการศึกษา

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่3
ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในพื้นที่จ.สงขลา 6 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
1. น.ส.อาราณี หมัดอะด้ำ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
2. น.ส.เกตน์สิรี รัตนแก้วมณี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
3. นายฮาดูฮาร์ บินย่าโก๊บ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
4. ด.ญ.วรรณวิสา นวลนิ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
5. น.ส.มุซิรา สายสะหัส นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบำรุงศาสน์
6. น.ส.สุไหรยา วัชรเรืองรัตน์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบำรุงศาสน์

ทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
1. น.ส.ฟัจรีน ดลระหมาน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี
2. นายฤทธิชัย สำราญสุข นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขต ตรัง
3. น.ส.วรัญญา เลี่ยเห้ง นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
4. น.ส.อัญชนา สงแสง นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Author :

0 thoughts on “พิธีมอบทุนการศึกษา:โครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาครั้งที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา