พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการวิจัย ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการวิจัย ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันนี้ (13 กันยายน 2561) ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสานความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู 2. ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู 3. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู 4. ให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โดยอาศัยศักยภาพทรัพยากรที่มีร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพื่อหารือในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

Author :

0 thoughts on “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการวิจัย ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา