รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย พร้อมบรรยายพิเศษ BCG

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย พร้อมบรรยายพิเศษ ” BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0” และชมนิทรรศการผลงานความก้าวหน้า Innovation Hub และงบ Big rock ปี 60 จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ เพื่อนำเข้าสู่ BCG in action 2019 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล ที่ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางการค้านวัตกรรม และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

Author :

0 thoughts on “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย พร้อมบรรยายพิเศษ BCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา