สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จับมือภาครัฐและเอกชนลงนามลดใช้พลาสติก ในข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมาเจสติกรูม ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดขยะพลาสติก อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤติขยะพลาสติก” ว่า กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
3. กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
4. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ งดใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์
5. กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

โดยคาดหวังว่าหากการดำเนินงานนี้ได้ผลดีจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของประชาชนได้ถึง 2.53 ล้านคน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ถึง 4,000 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารได้ถึง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และยังสามารถประหยัดงบประมาณการกำจัดขยะได้ถึง 17 ล้านบาทต่อปี

นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กล่าวว่า วันนี้ชาวสงขลาได้ประกาศสงครามกับถุงพลาสติกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้ ที่มาร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลดการใช้พลาสติกให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้รับด้วย นั่นคือ ประชาชน ที่จะต้องปฏิเสธการรับถุงพลาสติกด้วยเช่นกัน เพราะถ้าทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกัน เราก็จะลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผลดีกับทุกคนบนโลกใบนี้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” ในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดจังหวัดสงขลา และผู้ตกลงทำความร่วมมืออีก 5 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่ม cap seal หรือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มบรรจุขวด
2. กลุ่มห้างสรรพสินค้าและตลาดสด
3. กลุ่มมหาวิทยาลัย
4. กลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นแบบสำนักงาน สีเขียว
5. กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature หรือ WWF
โดยทั้งหมดจะร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อน และเชิญชวนทุกภาคส่วนลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

Author :

0 thoughts on “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จับมือภาครัฐและเอกชนลงนามลดใช้พลาสติก ในข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา