“เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” ลงพื้นที่ ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

โดยม.อ.ปัตตานี จัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของคณะ และผลงานของชุมชนที่มีความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมในนามกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ซึ่งได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบแห่งปี” กิจกรรมการจัดการกองทุนสวัสดิการการจัดการศพสำหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และเกษตรกรในการนำความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการ Coaching โรงงานอุตสาหกรรมยาง โครงการสืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การผลิตสื่อและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ ผลงานจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย และผลงานผ้าลีมาบาติก เป็นต้น

หลังจากนั้นได้ไปเยือนสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมพิพิธภัณฑ์ 3 วัฒนธรรม ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นภาพวาดแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่วาดได้เสมือนภาพจริง
เยี่ยมชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และย้อนรอยเส้นทางชุมชนจีนหัวตลาดกือดาจีนอ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี

ชมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการ “1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยี่ยมชมฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

สำหรับกิจกรรม “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลายให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสงขลานครินทร์ รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนอีกด้วย

Author :

0 thoughts on ““เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” ลงพื้นที่ ม.อ.ปัตตานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา