เปิดรับการเสนอขอรับทุนการศึกษาในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 3

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดรับการเสนอขอรับทุนการศึกษาในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 3 โดยมีทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000บ. และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาม.อ. จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บ.

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน สำหรับนักเรียน
1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3.มีความประพฤติดี ขยันมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม มีความอดทนช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานหรือหารายเสริมระหว่างเรียน

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน สำหรับนักศึกษา ม.อ.
1.เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3.มีความประพฤติดี ขยั่นมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและมีความอดทนหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

การเสนอขอรับทุน : เขียนประวัติส่วนตัวและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้ทุนมา 1 หน้ากระดาษ A 4 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งทาง Email : psuradio88@gmail.com โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “โครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาปี3” ***สำคุญมีผลกับการค้นหา
หรือส่งทางไปรณีย์จ่าหน้าซอง สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ตู้ ปณ.96 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
หรือยื่นได้ที่สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 558775 , 074 558888, 074 282282

Author :

0 thoughts on “เปิดรับการเสนอขอรับทุนการศึกษาในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา