โครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่
โครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง ที่โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ประธานโครงการฯ
กล่าวรายงาน และ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน

ในกิจกรรมมีนักศึกษาจาก 7 คณะ
(สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให้กับชาวบ้าน ณ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

– บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
โดยคณะแพทยศาสตร์

– ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์

– ประเมินพัฒนาการเด็ก, กิจกรรมการเล่นสำหรับเด็ก
และโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยคณะพยาบาลศาสตร์

– พอกเข่าด้วยสมุนไพร, ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
โดยคณะแพทย์แผนไทย

– ให้ความรู้เรื่องยาและจ่ายยา โดยคณะเภสัชศาสตร์

– หน่วยฉีดยาสัตว์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์

– ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่, ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต
ตรวจหาพยาธิ ในเด็กและผู้ใหญ่ โดยคณะเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม
และนำเสนอผลงานของคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า

โดยอาศัยความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตวิญญาณจากพระปณิธาน
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ที่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทิดทูนและภาคภูมิใจ เกิดเป็นสำนึกในพันธะที่มีต่อสังคมนั้น
คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้นำนโยบายนี้สู่การปฏิบัติภารกิจหลัก
ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการสังคม
อาทิ การจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักศึกษาทุกคณะเพื่อให้นักศึกษา
ได้ตระหนักถึงบทบาทต่อสังคม การจัดกิจกรรม โดยคณะ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จึงเห็นสมควรร่วมจัดกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน 2561

Author :

0 thoughts on “โครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา