โครงสร้างการบริหารงาน

 

ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

สถานภาพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ ความคิดและสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยสถานีต้องจัดหารายให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอ ในความถี่ เอฟ เอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2524 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

พัฒนาการภาคเทคนิค
การส่งกระจายเสียงในระยะแรกครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีเวลาออกอากาศ 4 ชั่วโมงต่อวัน (16.00 – 20.00 น.) โดยตัวสถานีตั้งอยู่ที่ส่วนหอคอยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติการมาอยู่ในอาคารศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี) และมีเครื่องส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ส่วน ควบติดตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย (ข้างสำนักงานไปรษณีย์คอหงส์) เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 18 ชั่วโมง (06.00 – 24.00 น.) กำลังการกระจายเสียง 1 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของจังหวัดสงขลา ตลอดจน บางส่วนของจังหวัดพัทลุง สตูล ตรังและนครศรีธรรมราช จนกระทั่งในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ และอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ ทำให้ สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ของจังหวัดสงขลาและบางส่วน ของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง ยะลาและปัตตานี ในปัจจุบัน

พัฒนาการภาครายการ
ในยุคแรกเริ่ม สถานีมีเพียงรายการเพลงและรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อมาจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบและเนื้อหารายการจนกระทั่งเป็นสถานีวิทยุที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และข่าวสารสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเป็นสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมด้าน ทรัพยากรบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยของสังคมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาผ่านทางรายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่างๆ เช่น รายการสภากาแฟ รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันและรายการรอบรั้ว ม.อ. เป็นต้น และยังเสริมแนวทางการตอบสนอง สังคมด้วยรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชนโดยตรง คือ รายการแลบ้านแลเมือง ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน นำสู่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือ แก้ไขปัญหารวมถึงเปิดประเด็นและสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นการสนองต่อภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “การให้บริการชุมชน”

พัฒนาการภาคงานข่าว
พ.ศ. 2540 สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำรายการเพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสารวิทยาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งให้ผู้ฟัง ทั้งสองภูมิภาคได้มีโอกาสรับรู้ร่วมกัน ในชื่อรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” (12.00 – 13.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ) ปัจจุบันรายการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเหล่าเครือข่ายวิทยุสถาบันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผลให้พื้นที่การกระจายเสียงรายการ ครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 30 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ รับหน้าที่เป็นทีมบรรณาธิการรายการสัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมทั้งร่วมกระจายเสียงสัปดาห์ละ 5 วัน ในด้านข่าวสารที่เท่าทันสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประสานความร่วมมือรับถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมข้ามทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA จากสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากประเทศจีน เป็นต้น ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา สถานีวิทยุ ม.อ.ได้ปรับนโยบายเพิ่มช่องทางการนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์โดยสอดแทรกในรายการหลักของสถานีทุกรายการ ซึ่งมีผลให้จำนวนความถี่ของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นกว่า 15 ข่าว ในแต่ละวันอีกด้วย

พัฒนาการภาคกิจกรรมสังคม
เมื่อสังคมต้องการความช่วยเหลือ สถานีวิทยุ ม.อ.ในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำเป็นต้องทำหน้าที่พิเศษเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาเป็นรายกรณีเสมอมา เริ่มตั้งแต่การจัดรายการพิเศษรายงานสถานการณ์และประสานงานความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะอุทกภัยใน จ.สงขลา ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2543 และอีกสองครั้งในปี 2548 และ 2550 รวมไปถึงเมื่อ สถานีฯ มีรายการ “แลบ้านแลเมือง” ก็เริ่มขยายวงของงานกิจกรรมสังคมให้หลากหลายกว้างขวางมากขึ้น เช่นกิจกรรมการระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ “ประสานใจดับไฟใต้” การประชาสัมพันธ์ และร่วมออกหน่วยในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาล ม.อ. การจัดเวทีประชาคมติดตามความคืบ หน้ามาตร การป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่และกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือ สังคมหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งสถานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในสังคมทั้งภาคประชาสังคมเอกชน หน่วยงานรัฐและปัจเจกบุคคล จนเกิดเป็นภาคีแห่งความร่วมมือที่รับรู้เรื่องราวและ สร้างความร่วมมือผ่านสื่อกระจายเสียงของสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา