กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 | 25/2/61

กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

Before

After

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา