กิจกรรม 5ส รักษาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

Before

 

After

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา