ม.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ Miss Jin Yilin รักษาการกงสุลสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนในสงขลา
Mr. Samsu Rizal รักษาการกงสุลใหญ่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา Mr. Gamma Arifian กงสุลเศรษฐกิจกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา
Mr. Nasir mat Isa กงสุล, สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิชาการของนักวิจัยด้านอาเซียนศึกษา เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์
เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
ที่ชั้น 4 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ตึก LRC)

Author :

0 thoughts on “ม.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา