มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

หาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กลุ่มอาการปวดคอ บ่า ไหล่ แขน จากการทำงานเป็นเวลานาน) – รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. […]

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดรับการเสนอขอรับทุนการศึกษาในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ปีที่ 3 โดยมีทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000บ. และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาม.อ. จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บ.

กิจกรรมแลบ้านแลเมือง ตอน สลัดโรล ทำง่ายขายดี สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้เสริม โดยการสอนทำสลัดโรลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์วิชาภาษาไทย ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา สาขาวิชาด้านภาษาไทย ปริญญาโท สาขาวิชาด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัคตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฏาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนฟิสิกส์หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนชีววิทยา ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา หรือ ทางด้านคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา