คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาโลกศาสตร์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไป                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)ปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2561                   ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานที่หน่วยจัดซื้อจัดหา งานคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า                 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กรกฎาคม 2561                 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิจัย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชามะเร็งวิทยา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่ใกล้เคียงได้แก่ แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สหเวชศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน  ธุรกิจพาณิชยนาวี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561                 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา