คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค ทางด้านคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยร้านค้าในสำนักงานอธิการบดีต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก หลอด ฝา แก้ว พลาสติกทั้งหมด นำร่องโดยบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา