คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฏาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนฟิสิกส์หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนชีววิทยา ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา หรือ ทางด้านคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาโลกศาสตร์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์วิทยาศาสตร์ทั่วไป                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)ปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2561                   ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานที่หน่วยจัดซื้อจัดหา งานคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียด

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา