คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางด้าน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก  30,000 บาท  ปริญญาโท 24,600 บาท   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560   ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โทรศัพท์ 073 331 […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นหลักสูตรที่สภาสถาปนิกให้การรับรองในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560   ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ 075 201 715 และ 075 201 733 รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ภาษามลายู ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา จำนวน 1 อัตรา                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษามลายู และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษามลายู อัตราเงินเดือน วุฒปริญญาเอก 30,000 บาท วุฒิปริญญาโท 24,600 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560   […]

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ พบกับการแสดงความสามารถของน้องๆจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแข่งขันเกมส์ต่างๆ กิจกรรมเรื่องเล่าการทำดีเพื่อพ่อ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ พบกับกิจกรรม นันทนาการและซุ้มเกมส์ต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะทางด้านความคิด เช่น ซุ้มดนตรีไทย, ซุ้มสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์, ซุ้มสอยดาว (สอยคำถาม), ซุ้มบิงโก On tour, ซุ้มระบายสีปูนปลาสเตอร์, ซุ้มถ้ำจุลินทรีย์เรืองแสง

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้สันติวิธีและการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ง

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและหาแนวทางการทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ บริษัท และร้านค้าเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงาน PSU BOOK FAIR ครั้งที่ 4 “รักพ่อหลวง รักการอ่าน เพื่อรากฐานไทยยั่งยืน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 999 ราย ในกิจกรรม “ทำฟันฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา