สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ บริษัท และร้านค้าเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงาน PSU BOOK FAIR ครั้งที่ 4 “รักพ่อหลวง รักการอ่าน เพื่อรากฐานไทยยั่งยืน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 999 ราย ในกิจกรรม “ทำฟันฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา