Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า Thailand 4.0 แต่จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร ก่อนนจะพูดถึง Thailand 4.0 ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า Thailand 1.0, 2.0, 3.0 ในแต่ละยุคต่างกันอย่างไร Thailand 1.0 คือยุคของการทำเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว Thailand 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมเบา เราเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า […]

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้สันติวิธีและการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ง

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและหาแนวทางการทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ บริษัท และร้านค้าเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงาน PSU BOOK FAIR ครั้งที่ 4 “รักพ่อหลวง รักการอ่าน เพื่อรากฐานไทยยั่งยืน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 999 ราย ในกิจกรรม “ทำฟันฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ภาพรวมกิจกรรม “ทำสร้อยคอ แบบถักมือ เมคราเม่” สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 จัดกิจกรรม “ทำสร้อยคอ แบบถักมือ เมคราเม่” แบบเก๋ไก๋ทำเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นของขวัญให้ผู้อื่นในโอกาสปีใหม่นี้

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ภาพรวมกิจกรรมโครงการทำความดี ล้างห้องน้ำให้วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ FM 88 ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ม.อ., วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่, โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่วัดในพื้นที่ ตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดธรรมโฆษณ์ วัดบ่อปาบ วัดโลการาม วัดมะม่วงหมู่  

เมื่อวันที่ 9/12/59   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งมอบสิ่งของที่ได้จากการบริจาค (น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย ถุงดำใส่ขยะ ถุงยังชีพหรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบอุทกภัย) ส่งต่อให้ “ศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ส่วนหน้า อำเภอระโนด” ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559   กิจกรรม เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ตอนนี้ปิดรับบริจาคหนังสือแล้ว หากยังมีตกหล่นเล็กน้อยก็จะทยอยจัดสรรตามความเหมาะสม หนังสือที่รับมา ส่วนที่ชั่งกิโลขาย และที่หยอดลงกล่องบริจาค เราได้เงินมา 11,460 (ณ วันที่ 31 พ.ค. 59) จากเงินจำนวนนี้ 10,000 บาท จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากกลุ่มวิทยาลัยลานหอยเสียบ ศูนย์ข้อมูลชุมชน ซึ่งทางเราได้ขอความร่วมมือให้หาเด็กจำนวน 4 คนให้เพื่อมอบทุนการศึกษาคนละ 2,500 บาท ตอนนี้ทางวิทยาลัยลานหอยเสียบได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ดังต่อไปนี้

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา