เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 กิจกรรมร้อยลูกปัดด้วย เข็ม-ด้าย (ปิโยเต้) เป็นเครื่องประดับ ใช้วัสดุที่หาง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนพื้นฐานการทำเครื่องประดับจากลูกปัด ประดิษฐ์เป็นจี้ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มกลัดได้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

PhotoScan By Google    PhotoScan By Google สแกนภาพง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป อัลบัมภาพถ่ายสมัยลูกของเรายังแบเบาะ ภาพเก่าของพ่อแม่ ภาพสมัยคุณยายยังสาว ภาพถ่ายแห่งความทรงจำเหล่านั้นมักทำให้เรายิ้มได้เสมอ หรือแม้กระทั้งร้องให้ออกมาเมื่อละลึกถึงคนที่จากเราไป แต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ อายุของภาพถ่ายเหล่านั้นก็ยิ่งสั้นลงๆ 

แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาสายพันธ์แอนดรอยประสิทธิภาพสูง     ทุกวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ทดแทนการมองที่เสียไป อักษรเบลล์คือสิ่งที่มาเปิดโลกที่ถูกปิดตลอดกาล ให้เสมือนกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ก่อนหน้านี้แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตามีออกมาให้เห็นกันบ้าง แต่ยังคงมีราคาแพงมาก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยังไม่ดีพอ 

นอร์เวย์ปิดเครือข่ายวิทยุ FM เปลี่ยนเป็น “วิทยุดิจิตอล” เต็มตัวประเทศแรกของโลก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศนอร์เวย์ได้เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เพื่อเปลี่ยนไปใช้วิทยุดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน     เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูง ทำให้การส่งสัญญาณอนาล็อกกระจายทั่วถึงประชากรทั้ง 5 ล้านคนของประเทศเป็นไปได้ยาก และด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณเป็นดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting : DAB) จะทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

แนะนำ App (โปรแกรมประยุกต์) ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา     ทุกวันนี้เรามีการติดต่อค้าขาย หรือต้องสื่อสารกับชาวอาเซียนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกันเยอะขึ้น  ทางราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำตัวช่วยที่จะให้เราสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเราได้ดีขึ้น ในรูปแบบของแอปลิเคชั่นที่ชื่อว่า ภาษาอาเซียน (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios) โดยความสามารถ app ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ ดิกชันนารีฉบับมินิ รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่างๆ ในอาเซียนทั้ง 10 ภาษา เน้นการแปลเป็นคำต่อคำ เพื่อให้เรานำไปประยุกต์เพื่อใช้สือสารต่อไปได้ และยังสามารถฟังการออกเสียง และมีรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจธรรมชาติของภาษานั้นๆ ได้ดีมากขึ้นอีกด้วย 

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ พบกับการแสดงความสามารถของน้องๆจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแข่งขันเกมส์ต่างๆ กิจกรรมเรื่องเล่าการทำดีเพื่อพ่อ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ พบกับกิจกรรม นันทนาการและซุ้มเกมส์ต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะทางด้านความคิด เช่น ซุ้มดนตรีไทย, ซุ้มสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์, ซุ้มสอยดาว (สอยคำถาม), ซุ้มบิงโก On tour, ซุ้มระบายสีปูนปลาสเตอร์, ซุ้มถ้ำจุลินทรีย์เรืองแสง

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า Thailand 4.0 แต่จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร ก่อนนจะพูดถึง Thailand 4.0 ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า Thailand 1.0, 2.0, 3.0 ในแต่ละยุคต่างกันอย่างไร Thailand 1.0 คือยุคของการทำเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว Thailand 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมเบา เราเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า […]

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย การใช้สันติวิธีและการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ง

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและหาแนวทางการทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา