PSU Intania Buddy เพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พัฒนาแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนประจำตัวน้องใหม่ยุค 4.0 บันทึกข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตการเรียนเฉพาะตัวโดยอัพเดททุกช่วงเวลา ตั้งแต่เข้าเรียนแรกจนจบการศึกษาและนำเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

โดยจุดเด่นแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy คือการมีตารางเรียน ตารางสอบเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตารางสอนหลัก และจะมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลที่ส่งสามารถปรากฏเป็น notifications บนหน้าจอมือถือได้ โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสามารถแยกส่ง notifications ที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคน รายกลุ่ม รายวิชา ราย section

นักศึกษาใหม่สามารถที่จะใช้สืบค้นข้อมูลที่ควรทราบของอาจารย์ได้ เช่น หน้าตา ช่องทางการติดต่อ เส้นทางและแผนที่ห้องทำงานหากนักศึกษาต้องการจะไปพบ ซึ่งในการพัฒนาระยะต่อไปอาจารย์แต่ละท่านจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนข้อมูลของตนเองและเพิ่มช่องทางการติดต่อได้ จะมีผังห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ภายในตัวอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกและง่ายในการค้นหา

Author :

0 thoughts on “PSU Intania Buddy เพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา