สำนักวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานสังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2562 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล การผลิตสัตว์เน้นทางด้านการผลิตสุกร การผลิตสัตว์ปีก โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้ง หรือเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ผู้ประสงค์สมัครสามารถได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตําแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 รายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษาครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz จัดกิจกรรมถักโครเชท์ดอกมะลิวันแม่ เพื่อคนที่ชื่นชอบงานถัก มาถักโครเชท์ดอกมะลิวันแม่ ประยุกต์เป็น เข็มกลัด สร้อย ต่างหู ฯลฯ

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา