รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดโครงการ ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง วงแหวนพหุวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี นำนักศึกษาใหม่กว่า 1,500 คน เดินเท้า 7 กิโลเมตร จากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีไปยังเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี เพื่อให้-นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา